ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Μ.Π. 2001-2002

ISBN: 960798062X

26.25

H Σχο­λή Αρ­χι­τε­κτό­νων του Ε­θνι­κού Με­τσο­βί­ου Πο­λυ­τε­χνεί­ου πα­ρου­σιά­ζει τη δεύ­τε­ρη σει­ρά ο­μι­λιών δια­κε­κρι­μέ­νων ξέ­νων και Ελ­λή­νων αρ­χι­τε­κτό­νων με τις δια­λέ­ξεις που ορ­γα­νώ­θη­καν την πε­ρί­ο­δο 2001-2002. Οι δια­λέ­ξεις αυ­τ

Weight 3 kg
Author

Book Language

,

Pages

104

Size

Year

2003

Publishers

2 in stock

Description

Description

H Σχο­λή Αρ­χι­τε­κτό­νων του Ε­θνι­κού Με­τσο­βί­ου Πο­λυ­τε­χνεί­ου πα­ρου­σιά­ζει τη δεύ­τε­ρη σει­ρά ο­μι­λιών δια­κε­κρι­μέ­νων ξέ­νων και Ελ­λή­νων αρ­χι­τε­κτό­νων με τις δια­λέ­ξεις που ορ­γα­νώ­θη­καν την πε­ρί­ο­δο 2001-2002. Οι δια­λέ­ξεις αυ­τές α­πευ­θύ­νο­νται τό­σο στους φοι­τη­τές της Σχο­λής ό­σο και στον ευ­ρύ­τε­ρο α­κα­δη­μα­ϊ­κό και αρ­χι­τε­κτο­νι­κό χώ­ρο. Στο­χεύ­ουν να ε­μπλου­τί­σουν την εκ­παι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σί­α με ι­δέ­ες, θε­ω­ρί­ες και πρα­κτι­κές που εκ­φρά­ζο­νται, δο­κι­μά­ζο­νται και ε­φαρ­μό­ζο­νται, έ­ξω α­πό τον χώ­ρο της συγκεκριμένης Σχο­λής Αρ­χι­τε­κτό­νων. Οι εκ­δό­σεις αυ­τές, βα­σί­ζο­νται στην ε­πε­ξερ­γα­σί­α του κειμένου των ο­μι­λιών, για­τί α­κρι­βώς ελ­πί­ζουν να πα­ρου­σιά­σουν, στο βαθ­μό του δυ­να­τού, κά­τι α­πό τη ζω­ντά­νια, την προ­σω­πι­κό­τη­τα, το ύ­φος και τη ρο­ή του προ­φο­ρι­κού λό­γου κά­θε ο­μι­λη­τή.

Guido Zucconi: Με­τα­σχη­μα­τίζο­ντας τη Βε­νε­τία τον 20ό αιώνα. Συ­γκρού­σεις και συμ­βι­βα­σμοί
Με­τά­φρα­ση: Ρένα Φατσέα
48 σελ. / 14 x 21 εκ. / Α/Μ φωτογραφίες / ελληνικά & αγγλικά

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς: Ο αρ­χι­τέκτων Δη­μήτρης Πι­κιώνης και η ε­μπει­ρία της δι­δα­σκα­λίας του στο Εθνικό Μετσόβιο Πο­λυ­τε­χνείο
68 σελ. / 14 x 21 εκ. / Α/Μ φωτογραφίες / ελληνικά & αγγλικά

Νiκος Βαλσαμάκης: Σκέψεις για την Αρχιτεκτονική
48 σελ. / 14 x 21 εκ. / Α/Μ φωτογραφίες / ελληνικά & αγγλικά

George Edson Danforth: Mies van der Rohe: Ο αρχιτέκτων ως εκπαιδευτικός. Η εξέλιξη ενός αρχιτεκτονικού προγράμματος
Με­τά­φρα­ση: Ρένα Φατσέα
32 σελ. / 14 x 21 εκ. / Α/Μ φωτογραφίες / ελληνικά & Αγγλικά

Ηλίας Ζέγγελης: Αρχιτεκτονική και Προπαγάνδα
48 σελ. / 14 x 21 εκ. / Α/Μ φωτογραφίες / ελληνικά & αγγλικά

Olivier Leblois – Richard Scoffier – Νicolas Michelin: Νέες τάσεις στη Γαλλική αρχιτεκτονική, 1980-2000
Επιμέλεια: Τάκης Κουμπής. Με­τά­φρα­ση: Μ. Κρεμμυδά, Τ. Κουμπής

Σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.

6 τόμοι σε κουτί, 104 σελ. / 14 x 21 εκ. / Α/Μ φωτογραφίες / ελληνικά & γαλλικά

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Μ.Π. 2001-2002”

Your email address will not be published. Required fields are marked *